Sản phẩm môi trường

Công ty Cổ Phần Cơ Khí Môi Trường Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường,...với các sản phẩm xử lý nước thải, xử lý nước sinh hoạt, xử lý khí thải, xử lý khí cấp,...